• Motivačné podujatie - nov. 2019

     • Do galérie Motivačné podujatie - nov. 2019 boli pridané fotografie.

      V rámci akceleračného programu  NPC Región Nitra Slovak Business Agency sa na našej škole uskutočnilo dňa 2.12.2019 motivačné podujatie, počas ktorého sa predstavil úspešný podnikateľ Mgr. Tomáš Kovalinka, ktorý podniká v oblasti digitálneho marketingu, je úspešný grafický dizajnér a marketingový stratég. Aktívne sa venuje tvorbe webstránok, príprave PR materiálov a správe webových stránok pre jednotlivcov ale aj pre veľké firmy.

      Žiakom III. A porozprával o svojom podnikateľskom príbehu. Čím všetkým si prešiel, aké prekážky prekonal, s čím sa stretol počas budovania svojho podnikania.

      Cieľ Motivačného podujatie je motivovať účastníkov k podnikaniu, dodať im odvahu ale aj rozprúdiť zaujímavú debatu kde sa študenti môžu pýtať otázky ktoré ich zaujímajú.

      Súčasne sa v rámci aktivity Týždeň kariéry  uskutočnila beseda s Ing. Tomášom Blažekom, bývalým študentom Obchodnej akadémie v Šuranoch, ktorej sa zúčastnili žiaci IV. B a V. A triedy.

    • Týždeň kariéry
     • Týždeň kariéry

     • Týždeň kariéry je spoločná iniciatíva Centra Euroguidance a Združenia pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry, ktorej cieľom je propagácia služieb kariérového poradenstva širšej verejnosti a zlepšenie dostupnosti a kvality poradenských služieb na Slovensku. 

      V rámci tejto aktivity sa na našej škole dňa 2.12.2019 uskutoční beseda s Ing. Tomášom Blažekom, bývalým študentom Obchodnej akadémie v Šuranoch. Svoje zahraničné študijné potulky začal už treťom ročníku v Anglicku. Štúdium na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite absolvoval v anglickom jazyku počas ktorého strávil jeden semester vo Fínsku ako Erasmus + študent, praxoval v Nemecku vo firme Volkswagen Financial Services a 3 mesiace pôsobil ako dobrovoľník v Rakúsku. Mimo študentských aktivít interpretuje hudbu od 12. do 18. storočia v hudobnom telese Musicantica Slovaca, venuje sa hre na gajdách ako sólista ale aj ako člen súboru Ponitran. 

      Besedy sa zúčastnia žiaci IV. B triedy.

     • Workshop EVP - nov. 2019

     • Do galérie Workshop EVP - nov. 2019 boli pridané fotografie.

      Dňa 14. 11. 2019 sa žiaci III. A  triedy Peter Cviklovič, Roderik Karlovský a II.B triedy Ingrid Košíková a Hana Potúčková zúčastnili workshopu pre program Etika v podnikaní pod názvom "Korupcia", ktorý organizovala nezisková organizácia JA Slovensko v spolupráci s Nadáciou zastavme korupciu.

     • Euroscola 2020 - nov. 2019

     • Do galérie Euroscola 2020 - nov. 2019 boli pridané fotografie.

      Rok – čo rok to v v škole „žije" aj mimoškolskými aktivitami z oblasti ekonomickej,ako aj spoločenskovednej . Nie je tomu inak ani v tomto školskom roku. Od septembra 2019 bolo pre žiakov organizovaných množstvo podujatí, ktorých účelom je obohatiť vedomosti žiakov v rôznych oblastiach. K podujatiam a projektom, do ktorých sa škola zapojila patrí aj EUROSCOLA 2020.

      V rámci tohto projektu na škole prebehlo veľa zaujímavých aktivít, s ktorými s boli oboznámení všetci žiaci školy. Do aktivít sa zapojili všetci žiaci II. A, II. B, III. A a III. B triedy.

      K aktivitám organizovaným v rámci EUROSCOLY 2020 patrila aj beseda s europoslancom. Žiaci a učitelia školy kontaktovali europoslanca Ing. Ivana Štefanca, MBA, PhD. A pozvali ho hona besedu. Potešili sa, že pán poslanec prijal pozvanie na stretnutie so žiakmi a učiteľmi školy. Stretnutie sa uskutočnilo dňa 22.10 prostredníctvom videohovoru.

      Žiaci s napätím a trochu aj s trémou čakali na zazvonenie a spojenie sa s Bruselom. Spojenie bolo úspešné a debata sa mohla začať. Po vzájomnom predstavení a srdečnom privítaní napätie a tréma veľmi rýchlo opadli. Pán Štefanec si ich svojím úsmevom a bezprostrednosťou okamžite získal. Nič sme nenechali na náhodu a na diskusiu sa starostlivo pripravili. Chceli počuť odpovede a názory na to, čo ich ako mladých ľudí zaujíma a čomu nerozumejú. Nastala živá diskusia, v rámci ktorej žiaci dostali odpovede na otázky, ktoré ich zaujímajú. Žiaci hodnotili besedu na výbornú,keďže odchádzali z nej s novými informáciami o EÚ a o práci poslancov.

      V rámci podujatí EUROSCOLA 2020 sa konali na škole aj ďalšie zaujímavé aktivity, ku ktorým patrí napr. na interaktívny deň pod názvom „EUROGAMES".

      Žiaci pripravili aktivity vo workshopoch, v ktorých žiaci 8. a 9. ročníka ZŠ mali možnosť hravou formou osvojiť základné znalosti, postoje a návyky vo vzťahu k peniazom.

      Keďže šport zlepšuje celkovú životnú úroveň a zdravie Európanov, pomáha prekonať spoločenské problémy, ako sú rasizmus, sociálne vylúčenie, rodovú nerovnosť, prináša značné hospodárske výhody v celej EÚ, je dôležitým nástrojom vo vonkajších vzťahoch EÚ, jednou z aktivít Euroscoly 2020 bol športový deň Euroscoly , zameraný na spoločenské aspekty športu ako zdravie, vzdelávanie, sociálnu inklúziu.

      Medzi podujatiami organizovaným v rámci Euroscoly 2020 nechýbali ani tie, ktoré sú zamerané na ochranu životného prostredia / Beseda na tému „Odpady a nakladanie s nimi" a Workshop na tému „Svet okolo nás" / .

      Keďže mladí ľudia radi cestujú po Európe, ani táto téma neostala neobsiahnutá v projekte Euroscola 2020. Žiaci II. B triedy založili fiktívnu cestovnú kanceláriu „APATOUR" a vytvorili cestovateľský bedeker po krajinách EÚ a simulovali výber z ponuky zájazdov z katalógu pre ostatných žiakov školy.

      Keďže v októbri sa žiaci školy v rámci projektu Erasmus + zúčastnili krátkodobej mobility v Londýne v termíne 20/10/2019 - 2/ 11/2019, podelili sa v rámci workshopu so svojimi skúsenosťami a zážitkami so žiakmi školy. K aktivitám Euroscoly 2020 patril aj dotazníkový prieskum týkajúci sa Európskej únie, hlavne názorov na členstvo Slovenskej republiky v EÚ. Žiaci III.B oslovili žiakov školy, učiteľov a zamestnancov školy a obyvateľov mesta Šurany . Dotazník vyplnilo 93 respondentov.

      Žiaci sa aktívne zapájali do všetkých podujatí a mali radosť z každej novej informácie, ktorú získali počas jednotlivých aktivít Euroscoly 2020.

       

     • Oznam

     • Dňa 4. 12. 2019 sa uskutoční exkurzia do vianočnej Viedne. 

      Cena: 20 €. Prihlásiť sa a zaplatiť môžete u Ing. Komžíkovej.

     • Pridaná hodnota vo vzdelávaní

     • Pridaná hodnota vo vzdelávaní v predmete

      SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA (PHV-SJL)

      Na základe porovnania priemerných výsledkov ostatných škôl bola naša škola zaradená do kategórie:

       nad úrovňou očakávania,

      čo znamená, že progres žiakov našej školy je štatisticky významne nadpriemerný.

      Výsledky za obdobie 2015 - 2019, t.j. na základe výsledkov v testoch EČ MS zo SJL

      maturantov Obchodnej akadémie Šurany a ich výsledkov v T9 zo SJL v r. 2015,

      sa pridaná hodnota vo vzdelávaní v predmete SJL našej školy nachádza

      v kategórii nad úrovňou očakávania.

       Zdroj: NUCEM

    • Career day - sept. 2019
     • Career day - sept. 2019

     • Do galérie Career day - sept. 2019 boli pridané fotografie.

      Dňa 26. 9. 2019 sa žiaci IV. A triedy R. Kováč a K. Al-Lami zúčastnili workshopu pod názvom "CAREER DAY", ktorý organizovala nezisková organizácia JA Slovensko v spolupráci s AT&T Bratislava. Cieľom workshopu bolo naučiť mladých ľudí úspešne si budovať kariéru, počnúc výberom školy, spôsobom a formou uchádzania sa o zamestnanie až po kariérny rast v zamestnaní.

     • Oznam

     • Milí študenti,

      od tohto školského roka na našej škole bude prebiehať zber použitých zubných kefiek. Vo vestibule školy nájdete dve krabice na použité kefky- jedna z nich je na zubné kefky značky Curaprox a druhá je pre akékoľvek iné zubné kefky. Za každých 200 kusov vyzbieraných kefiek škola dostane dva odpadkové koše na triedenie odpadu - žltý na plast a modrý na papier. Pevne veríme, že sa nám podarí vyzbierať dostatočný počet zubných kefiek, aby sa v každej triede mohli umiestniť okrem obyčajného odpadkového koša aj koše na triedený odpad.

     • Oznam

     • Vedenie školy z dôvodu rekonštrukcie strechy budovy školy v termíne od 19.7.2019 po dobu realizácie, t.j. do 30.11.2019 vydáva pokyn:

      Vstup do areálu školy bude povolený v prvej fáze rekonštrukcie od 19.7.2019 do odvolania, cez hlavnú bránu z Námestia hrdinov a cez hlavný vchod do budovy školy. Vchádzanie do areálu školy z Ulice Žofie Bosniakovej (vedľa bufetu) je z hľadiska bezpečnosti a ochrany života a zdravia prísne zakázané!

      Firma zabezpečujúca realizáciu rekonštrukcie má vyhradené miesto na parkovanie a stavebné zázemie v areáli školy.

     • Kampaň

     • Ministerstvo vnútra SR v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR pripravilo kampaň v  súvislosti ako aj s ohľadom na blížiaci sa Medzinárodný deň proti sexuálnemu zneužívaniu a obchodu so ženami a deťmi, ktorý pripadá na 23. september a tiež v poradí už trinásty Európsky deň boja proti obchodovaniu s ľuďmi, ktorý bude 18. októbra. 

      V rámci nej upozorňuje na možné podvodné správanie pri ponúkaní práce alebo ponuke cestovania. Snahou je upozorniť najmä mladých ľudí, ktorí sú ochotní cestovať za zážitkami a prácou na to, že aj pri zdanlivo lákavých ponukách sľubujúcich nečakané zážitky sa môžu tieto skončiť tragicky, v prípade, že si neoveria všetky skutočnosti, ktoré im inak majú zabezpečiť pohodlnosť a bezpečie. Pri pracovných ponukách je dôležité jasne poznať pracovnú zmluvu, miesto výkonu práce a ubytovania. Pri cestovaní do zahraničia za prácou je to ešte o to dôležitejšie, že sa môžu ocitnúť v prostredí, ktoré je im cudzie, v niektorých prípadoch nemusia ovládať reč a následne sa dovolať pomoci býva náročné. Nikto nechce, aby jeho snaha skončila tragicky, preto odporúčame byť vždy opatrní a prezieraví aj pri hľadaní si práce nielen doma, ale ja v zahraničí.

      https://oblak.iedu.sk/index.php/s/GnNtYLcKx3Qq8pF

     • Oznam

     • Slávnostné otvorenie šk. roka 2019/2020 sa bude konať dňa 2. septembra 2019 o 8.30 hod. pred budovou školy.

    • Prax v Londýne
     • Prax v Londýne

     • S radosťou Vám oznamujeme, že Obchodná akadémia Šurany má schválený projekt "Mobilitou k profesijným zručnostiam", vďaka ktorému sa vybraní žiaci našej školy zúčastnia v budúcom školskom roku odbornej praxe v Londýne.