• História školy

    •  

      

      

     Obchodná akadémia v Šuranoch sa delí o svoju históriu  s mestom Nové Zámky. 1.septembra 1946 bola zriadená obchodná akadémia v Nových Zámkoch ako vyššie odborné štvorročné učilište. Od samého začiatku nemala stály priestor, takže sa niekoľkokrát sťahovala a bola hosťom  rôznych budov.

      

     Prvé priestory získala škola v kláštore sv. Kataríny Pod kalváriou, kde sa v siedmich miestnostiach začalo vyučovanie v 1. a 2. ročníku štátnej obchodnej akadémie v Nových Zámkoch. Prvým dočasným riaditeľom bol menovaný Martin Kulich, ktorý bol vystriedaný Karolom Jedličkom, ktorý viedol školu do roku 1950.

      

     Spolu s novým riaditeľom Jurajom Matiaškom dostala škola aj nové priestory v budove gymnázia v Nových Zámkoch na Ulici obrancov mieru a zároveň dostala nový názov - Vyššia hospodárska škola. Táto budova však hostila školu len tri roky.

     Od 1.septembra 1953 sa vyučovanie začalo v budove ZDŠ na Ulici Stenka Razina a súčasne bol otvorený 1.ročník s vyučovací jazykom maďarským. V budove ZDŠ sídlila škola 9 rokov a svoju záslužnú prácu tu ukončil aj riaditeľ Juraj Matiaško.

      

     Ing. Štefan Červík bol menovaný riaditeľom školy od 1. septembra1959. V školskom roku 1961/62  dostala škola názov Stredná ekonomická škola, zápasila s nedostatkom priestorov a ešte stále nemala svoju vlastnú budovu. Mesto Šurany vtedy ponúklo vyhovujúcu budovu.

      

     Nový školský rok sa teda začal v Šuranoch 1. septembra 1962. Pod správu školy bol pridelený aj Žiacky domov, školská jedáleň a budova na Malej ulici. V tomto období mala škola v každom ročníku 2 triedy s vyučovacím jazykom slovenským a 2 triedy s vyučovacím jazykom maďarským. V škole pôsobilo 18 vyučujúcich a navštevovalo ju 288 študentov. Ing. Štefan Červík za viac ako dvadsaťročné pôsobenie  zabezpečil škole stále priestory, uskutočnil modernizáciu a zabezpečil vybavenie odborných učební. Riaditeľ, na ktorého pedagógovia spomínajú ako na človeka, ktorý vedel dokonale stmeliť kolektív, zastával svoju funkciu až do odchodu do dôchodku v roku 1980.

      

     Od 1. septembra 1980 sa stal riaditeľom PhDr. Karol Hlavatý. Pod jeho vedením sa uskutočnila obsahová prestavba systému štúdia a skvalitňovalo materiálno - technické vybavenie školy. PhDr. Karol Hlavatý zomrel po ťažkej chorobe 5.marca 1988 a do konca školského roka bola poverená vedením školy Ing. Elena Wiesnerová.

      

     1.septembra  1988 bol menovaný do funkcie riaditeľa PaedDr. Milan Buranský. Za jeho pôsobenia sa uskutočnila rozsiahla prístavba k budove školy a názov školy sa zmenil na Obchodnú akadémiu. Pedagogický zbor sa rozšíril , počet študentov sa zvýšil a škola otvorila kvalifikačné pomaturitné štúdium - odbor sociálno - právna činnosť a cestovný ruch. PaedDr. Milan Buranský pôsobil ako riaditeľ školy do 31.novembra 2009.

      

     Súčasná riaditeľka Obchodnej akadémie v Šuranoch Ing. Eva Matejíčková pôsobí vo funkcii od 1. decembra 2009.

      

     Bohatá história školy svedčí o jej kvalite a úspešnosti. A hoci jej telo je staré, jej duch je zdravý a vitálny.