• Európsky deň jazykov

     • Dátum: 28. 09. 2020

      Miesto konania: triedy OA Šurany

      Triedy: všetky

      Aktivity:

      1. Medzitriedne losovanie európskej krajiny: Španielsko, Taliansko, Francúzsko, Rusko, Poľsko, Holandsko, Grécko, Chorvátsko, Nórsko   

      Termín: 24. 9. 2020

      1. Tvorba nástenky so slovníkom základných fráz a reprezentatívnych fotografií
      2. Vytvorenie súťažného videa za triedu s používaním jazyka vybranej krajiny
      3. On-line hlasovanie

      Termín: október 2020

      1. Vyhodnotenie európskeho dňa jazykov v rámci školy

      Termín: 16. 11. 2020

     • Oznam

     • Milí žiaci,

      tešíme sa, že sa spolu opäť 2.9.2020 o 8.30 hod. stretneme v škole!

      Všetci si uvedomujeme aktuálnu situáciu a vieme, že  pandémia ochorenia COVID-19 stále pretrváva, preto budeme dodržiavať pokyny a nariadenia s cieľom chrániť seba a svoje okolie.

      Pravidlá, ktoré budeme dodržiavať:

      • vstupujeme do budovy len s ochranným rúškom tak, aby boli prekryté horné dýchacie cesty,
      • dodržiavame  princíp R-O-R (nosenie rúška - dodržiavanie odstupov -  umývanie rúk/dezinfekcia),
      • každý deň nosíme 2 ochranné rúška (jedno je náhradné) a papierové vreckovky,
      • pri vstupe do budovy použijeme dávkovače na dezinfekciu rúk a dezinfikujeme si ruky,
      • žiak predkladá pri prvom nástupe do školy vyhlásenie a zdravotný dotazník.

                  Vyhlásenie

                  Zdravotný dotazník

      • po každom prerušení dochádzky žiaka do strednej školy v trvaní viac ako tri dni predkladá písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie,
      • v prípade, že má zákonný zástupca u svojho dieťaťa / plnoletý žiak podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje triedneho učiteľa a riaditeľku školy.

      Harmonogram dní:

      2.9.2020

      • príchod žiakov do školy v čase od 7.15 hod. – 8.30 hod. podľa uvedených pokynov
      • žiak v deň príchodu do školy je povinný odovzdať vyhlásenie a zdravotný dotazník –
      • 8.30 hod. slávnostné otvorenie šk. roka 2020/2021 v jednotlivých triedach

       

      3.9.2020

       žiaci 1. ročníka:

      1. - 5. hodina –  hodina s triednym učiteľom, žiaci budú dostávať učebnice, oboznámia sa so šk. poriadkom a dozvedia sa všetky potrebné informácie o škole a vzdelávaní v rámci svojho vzdelávacieho programu

       

       žiaci 2. –  5. ročníka:

      1. - 3. – hodina s triednym učiteľom

      4. - 5.  – hodina podľa aktuálneho rozvrhu, žiaci IV.B a V.A dostanú informácie a usmernenia k súvislej odbornej praxi

      Prajeme Vám ešte príjemné dni prázdnin a tešíme sa na stretnutie 2.septembra 2020!

       

      Vedenie školy a pedagogický zbor Obchodnej akadémie Šurany

    • Oznam školskej jedálne
     • Oznam školskej jedálne

     • žení stravníci!

      Školská jedáleň pri Obchodnej akadémii Šurany začne s prípravou stravy

      v školskom roku 2020/2021  od 3.septembra 2020. Strava sa bude vydávať v čase od 11,25 do 13,30 hod.

      Zapísať sa na stravu musíte formou prihlášky, ktorú si môžete stiahnuť na stránke OA Šurany (www.oasurany.sk), tiež bude k dispozícii vo vestibule budovy školy alebo  v školskej jedálni  od 29.6.2020. Na prihláške sú uvedené všetky potrebné údaje.

      Na stravovanie bude prihlásený každý stravník až po predložení dokladu o zaplatení.

      Stravníci  ktorí už majú vlastnú web. stránku  sa môžu prihlásiť sami ,zároveň sa im zobrazí suma na úhradu.

      Poštovú poukážku si môžete vyzdvihnúť na rovnakom mieste ako prihlášku. V prípade platieb cez bankový účet postupujte podľa pokynov na prihláške.

      Prihlasovať  a platiť stravné môžete od 17. augusta 2020   v kancelárii vedúcej školskej jedálne.

      Naša jedáleň funguje ako webová jedáleň,

      to znamená, že každý stravník  si musí zakúpiť čipovú kartu( 3,30 €),ktorou sa bude identifikovať pri obede, zároveň získa prístup na vlastnú webovú stránku, kde sa môže vyhlasovať a prihlasovať na stravu, sledovať svoje platby, odber stravy, kontaktovať  vedúcu školskej jedálne cez email  a iné. Čip  má neobmedzenú platnosť, ak ho stratíte, musíte si zakúpiť nový.

      Podrobný návod na používanie  webovej jedálne nájdete na  www.oasurany.sk v sekcii školská jedáleň.

      Ak chcete ukončiť stravovanie, musíte odovzdať odhlášku zo stravovania , kde požiadate o vrátenie preplatku na váš účet( na stiahnutie na www.oasurany.sk)

      pokyny_sj_2021.pdf

      prihlaska_sj_2021.pdf

      Odhlaska_zo_stravovania.docx

     • MIMORIADNY OZNAM!!!

     • V súlade s rozhodnutím ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 2020/12836:1-A2110 zo dňa 16. júna 2020 Nitriansky samosprávny kraj s účinnosťou od 29. júna 2020 obnovuje školské vyučovanie v stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja. 

      Žiaci sa dostavia do školy dňa 29.6.2020 o 8.00 hod. V tento deň budú odovzdávať učebnice, dostávať nové učebnice, odovzdávať kľúče od skriniek a pod.

      Dňa 30.6.2020 v čase o 8.30 hod. sa uskutoční ukončenie školského roka a odovzdávanie vysvedčenia v jednotlivých triedach. 

      Žiak v deň príchodu do školy je povinný odovzdať Vyhlásenie (Príloha 1,2) a dodržiavať hygienicko-epidemiologické nariadenie hlavného hygienika SR, najmä nosenie rúška, používanie dezinfekcie po vstupe do budovy, umývanie rúk, mať so sebou papierové vreckovky, dodržiavanie odstupov. V prípade, že sa u žiaka objaví podozrenie alebo sa potvrdí ochorenie na COVID 19, je povinnosťou zákonného zástupcu žiaka informovať triedneho učiteľa a riaditeľku školy.

      Ďakujeme za porozumenie a rešpektovanie pokynov.

      Príloha 1 (zákonný zástupca žiaka) vyhlasenie_zakonny_zastupca.pdf

      Príloha 2 (plnoletý žiak) vyhlasenie_plnolety_ziak.pdf

     • Prijímacie skúšky v druhom termíne

     • Prijímacie skúšky v druhom termíne na nenaplnený počet miest

      Riaditeľka školy oznamuje, že po prerokovaní v pedagogickej rade a v Rade školy pri OA v Šuranoch, sa uskutoční 2. kolo prijímacieho konania na nenaplnený počet miest v odbore:

      študijný odbor 6317 M 00 obchodná akadémia: počet voľných miest 1

      Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača môže do 19. júna 2020 podať prihlášku na vzdelávanie pre prijímacie konanie na nenaplnený počet miest (druhé kolo) do 19. júna 2020 cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), poštou na adresu strednej školy alebo osobne na sekretariát školy.

      Prijímacie konanie na nenaplnený počet miest sa uskutoční do 23. júna 2020. Riaditeľka Obchodnej akadémie, Nám. hrdinov 7, 942 01  Šurany odošle rozhodnutie o prijatí do 25. júna 2020.

      Ak bol uchádzač prijatý na vzdelávanie, zákonný zástupca uchádzača doručí do 30. júna 2020 škole záväzné potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenie o nenastúpení žiaka na štúdium.

     • Ako obnoviť platnosť preukazu ISIC/EURO26

     • Keďže žiaci nie sú na školách, rozhodli sme sa, že objednávanie známok zjednodušíme tak, že od 1.6.2020 si budú môcť žiaci/rodičia objednať známky individuálne cez náš e shop priamo s doručením domov - https://www.objednaj-preukaz.sk/produkt/znamka-isiceuro/

      Od druhej polovice augusta bude možné objednať známky opäť aj cez školy, budeme Vás o tom včas informovať.

      Čo sa týka čipovej revalidácie, spoločnosť Transdata nás informovala, že revalidácia začne neskôr (databázu žiakov pokračujúcich študentov poslalo zatiaľ veľmi málo škôl). Akonáhle budeme mať konkrétnejšie informácie, budeme Vás informovať.

      Vopred ďakujem za Vašu spoluprácu, posunutie informácií rodičom/žiakom a prajem Vám príjemný deň!

       S pozdravom

      Martin Krúpa

      CKM SYTS

      Vysoka 32

      811 06 Bratislava

      Mob. +421 948 301 710

      www.isic.sk  www.euro26.sk  www.itic.sk 

     • Oznam

     • II. ročník krajskej súťaže „Ako to vidím ja“ sa pre mimoriadnu situáciu prekladá na školský rok 2020/2021. O podrobnostiach budeme informovať v septembri 2020.

     • 2% dane

     • Ďakujeme za Vaše 2% dane

      Formulár „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby“ si môžete stiahnuť z našej stránky v časti  - 2% dane.

      Vzhľadom na mimoriadnu situáciu vyplnené formuláre neposielajte do školy, ale priamo ich doručte príslušnému daňovému úradu.

      Vaše 2% pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní aktivít v prospech Vašich detí.

     • Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva zo dňa 15.4.2020 pre stredné školy

     • Prijímacie skúšky a maturitné skúšky.

      S účinnosťou od 15.4.2020 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky umožňuje konanie prijímacích skúšok, ukončenie výchovy a vzdelávania na stredných školách a konanie maturitných skúšok, záverečných skúšok, záverečných pomaturitných skúšok a absolventských skúšok v dennej i externej forme štúdia za dodržania podmienok, ktoré sú určené Opatrením Úradu verejného zdravotníctva zo dňa 15.4.2020 pre stredné školy.

      Na základe prijatého opatrenia MŠVVaŠ SR pripravuje pokyny k prijímacím skúškam  a ukončovaniu štúdia na stredných školách, ktoré budú zverejnené na budúci týždeň.

      Opatrenie_UVZ_SR_z_15.4.2020_stredne_skoly.pdf