• Zmena termínu konania talentových skúšok.

     • Pôvodný termín konania talentových skúšok, ktoré sa mali konať dňa 3. 4. 2020 sa ruší  a prebehne v termíne do 30. júna 2020.  Uchádzačom bude zaslaný v pozvánke na prijímacie skúšky, ktorú odošleme najneskôr 5 dní pred termínom ich konania.

      Ing. Eva Matejíčková, riaditeľka školy, v. r.

       

     • Uzatvorenie školy

     • V období prerušenia vyučovania v škole nebudú stránkové hodiny. V prípade neodkladných vecí môžu žiaci, alebo rodičia kontaktovať denne počas pracovného týždňa riaditeľku školy prostredníctvom  e- mailu ema@oasurany.sk a sekretariát prostredníctvom e-mailu sekretariat@oasurany.sk. Alebo volať  na t. č. 035 6500 859, 0917 365 356, 0917 365 439.

      Žiadame žiakov, aby nechodili do školy!

       

       

     • Mimoriadne opatrenia

     • Riaditeľka Obchodnej akadémie, Nám. hrdinov 7, Šurany Vám na základe vyhlásenia MŠVVaŠ oznamuje, že vyučovanie je prerušené až do

                                                    ODVOLANIA

      Vzhľadom na danú situáciu Vám riaditeľka školy nariaďuje dištančnú formu vzdelávania a dôrazne Vás žiada na komunikáciu s jednotlivými vyučujúcimi prostredníctvom portálu Edupage a ďalšími prostriedkami elektronickej komunikácie. Sledujte prosím Vašu edupage, kontá a mailové schránky.

      Naďalej Vás žiadam o dodržanie všetkých pokynov, disciplínu a zodpovedný prístup k  Vašim povinnostiam.

      Ing. Eva Matejíčková v.r. , riaditeľka školy

       

     • Usmernenie

     • Usmernenie ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR vo veci prerušenia vyučovania v školách a školských zariadeniachMinisterka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 3 ods. 8 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. Ministerstva školstva SR o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane.Externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2019/2020 sa presúva na obdobie od 31. marca 2020 do 3. apríla 2020. Náhradný termín pre žiakov, ktorí sú v tomto období práceneschopní alebo boli v karanténe v zmysle rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR publikované Verejnou vyhláškou č. SHHSRVSU/2448/2020 zo dňa 9. 3. 2020, sa presúva na obdobie od 15. apríla 2020 do 20. apríla 2020. Týmto usmernením sa mení termín externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky uvedený v Pedagogicko-organizačných pokynoch na školský rok 2019/2020 v časti 1.4. Maturitná skúška v bodoch 1. a 2. Pokyny a harmonogram organizácie maturitných skúšok budú zverejnené na webovom sídle Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania www.nucem.sk.V nadväznosti na túto skutočnosť sa mení aj termín uvedený v Pedagogicko-organizačných pokynoch na školský rok 2019/2020 v časti 1.4. Maturitná skúška v bode 3 týkajúci sa termínov internej časti maturitnej skúšky. Termín konania internej časti maturitnej skúšky sa presúva na obdobie od 1. júna 2020 do 19. júna 2020.

     • Mimoriadny oznam

     • Riaditeľka školy

      podľa § 150 ods. 5 zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v  znení neskorších predpisov poskytuje z prevádzkových dôvodov 13. marca 2020 riaditeľské voľno všetkým žiakom školy.

      V Šuranoch 12.3.2020

      Ing. Eva Matejíčková

       riaditeľka školy

      riaditelske_volno_ziaci.pdf

     • Nariadenie predsedu NSK

     • ​​​​​​​Na základe  Nariadenia predsedu NSK je každý žiak povinný podať čestné prehlásenie o cestovateľskej anamnéze za posledných 10 dní za svoju osobu a všetkých členov spoločnej domácnosti riaditeľke školy do 8.40 hod. dňa 12.3.2020.

      Poznámka:18-ročný a starší žiak podáva čestné prehlásenie sám, za mladšieho žiaka  podáva čestné prehlásenie zákonný zástupca žiaka.

      Žiadam o dodržanie termínu nariadenia.

      Príloha: Usmernenie hlavého hygienika SR pre verejnosť o karanténe.

      Usmernenie_hlavneho_hygienika_SR_karantena_09_03_2020.pdf

       

                                                                                                                   Ing. Eva Matejíčková

                                                                                                                       riaditeľka školy

     • Oznam

     • Na základe usmernenia Ministerstva školstva, vedy a kultúry ohľadom šírenia respiračného ochorenia vyvolaného koronavírusom COVID-19 sa ruší plánovaná exkurzia do Škótska. Po dohode s cestovnou kanceláriou bude účastníkom exkurzie zaplatená suma vrátená v plnej výške. 

     • Usmernenie pre rodičov a žiakov školy

     • V súvislosti s aktuálnou epidemiologickou situáciou si Vás dovoľujeme upozorniť na nasledujúce skutočnosti:
      Ak ste absolvovali dovolenku v rizikových krajinách s výskytom epidémie koronavírusu COVID-19, prípadne ste prijali návštevu z týchto krajín, nechávame Vám na zváženie, či svoje deti ponecháte najbližšie dva týždne v domácom prostredí a následne oznámite svoje rozhodnutie obvyklým spôsobom škole. Súčasne žiadame všetkých rodičov, aby venovali zvýšenú pozornosť zdravotnému stavu svojich detí. Prosíme o dôsledné dodržiavanie všetkých odporúčaní hlavného hygienika SR a usmernenia MŠ VVaŠ SR:

      1. Ak je žiak chorý zostane doma.
      2. V prípade klinických príznakov po návrate je potrebné neodkladne telefonicky kontaktovať lekára.
      3. Žiaci majú za povinnosť pravidelne si umývať ruky mydlom a vodou po dobu najmenej 20 sekúnd, odporúčam aby si zabezpečili vlastné dezinfekčné prostriedky na báze alkoholu. Nie je vhodné dotýkať sa očí, nosa, úst neumytými rukami.
      4. Pri kašľaní si žiak zakrýva ústa a nos jednorázovou vreckovkou a následne ju zahodí do koša.
      5. Žiaci sa vyvarujú úzkeho kontaktu s ľuďmi, ktorí majú príznaky infekcie dýchacích ciest  a ktorí majú najmenej jeden z nasledovných príznakov:  horúčka, kašeľ, bolesť hrdla a dýchavičnosť.

      Apelujem na rodičov, aby neposielali do školy svojho syna/dcéru s príznakmi respiračného ochorenia.

       

      Ing. Eva Matejíčková, v. r.

      riaditeľka školy        

                                                                                                           

       

     • Oznam

     • Dávame do pozornosti novú webovú stránku www.stalosato.sk, ktorú pripravila internetová poradňa IPČKO za účelom pomoci deťom, ktoré sa stali obeťou sexuálnych predátorov na sociálnej sieti.  

    • Strasburg-Paríž - jan. 2020
     • Strasburg-Paríž - jan. 2020

     • Do galérie Strasburg-Paríž - jan. 2020 boli pridané fotografie.

      Žiaci Obchodnej akadémie v Šuranoch reprezentovali Slovensko v Európskom parlamente v Štrasburgu

      My, žiaci Obchodnej akadémie v Šuranoch, sme sa dňa 23. januára 2020 ako jedna z víťazných škôl súťaže EUROSCOLA 2020, zúčastnili pracovného dňa v Európskom parlamente v Štrasburgu. Cestovanie do Európskeho parlamentu bolo spojené i s poznávaním pamätihodností historického Štrasburgu, ktorý nás prekvapil svojou architektúrou.

      Ráno sme plní očakávaní, vyrazili do budovy „Louise Weiss“, do sídla Európskeho parlamentu. V úvodných pokynoch sme boli rozdelení do pracovných skupín a ...  oddelení od svojich učiteľov. Tí boli celý deň v úlohe pozorovateľov diania v Európskom parlamente. Dopoludňajší program sa začal. Prihovoril sa nám prostredníctvom telekomunikácie predseda Európskeho parlamentu, David-Maria Sassoli,  ktorý zároveň odpovedal na niekoľko otázok zvedavých mladých Európanov z viac než dvadsiatich krajín. V ďalšej časti nám sprevádzajúci  zamestnanci predstavili Európsky parlament, Európsku úniu, nasledovala prezentácia každej školy a krajiny, spoločné fotografovanie. Príjemné dopoludnie bolo zakončené obedom. Popoludní  nasledovala hra Eurogame. Táto hra nás zaujala, dozvedeli sme sa veľa nového a preverili si svoje jazykové a komunikačné zručnosti. Počas dňa sme viedli bohaté diskusie v pracovných skupinách na aktuálne témy súčasnosti zamerané na problematiku prisťahovalectva, zamestnanosti mladých ľudí, či budúcnosti Európy. Všetci účastníci tohto pracovného dňa, teda i my, sme sa s budovou Európskeho parlamentu v Štrasburgu rozlúčili vypočutím si hymny EÚ a vlajkovým pochodom. Návšteva Európskeho parlamentu bola pre nás nezabudnuteľná skúsenosť, odniesli sme si  mnoho zážitkov, skúseností, poznatkov a nadobudli aj nových kamarátov, rovesníkov z ostatných krajín EÚ.

      Cestou späť sme si užili prekrásny a veľkolepý Paríž. Očarila nás Eiffelovka, Notre Dame, Invalidovňa a  pozastavili sme sa nad krásami Louvru.

      Euroscola je úžasný projekt, ktorý spája mladých ľudí z celej Európy. Vďaka nemu sme mali príležitosť sedieť v kreslách europoslancov, hlasovať ako skutoční europoslanci, navštíviť rôzne rokovacie sály a hlavne, sme mohli reprezentovať naše Slovensko a zároveň aj pocítiť hrdosť na to, že sme euroobčania.

      Oficiálne fotky z EP si môžete pozrieť TU

     • Študenti OA cestujú do Štrasburgu

     • Do galérie Euroscola 2020 - dec. 2019 boli pridané fotografie.

      Dňa 13. 12. 2019 sa študenti našej školy zúčastnili slávnostného vyhlásenia výsledkov súťaže EUROSCOLA 2020 v Kancelárii Európskeho parlamentu v Bratislave za účasti poslancov EP. Projekt našich študentov patril medzi víťazné a tak sa 24 študentov našej školy navštívi EP v Štrasburgu dńa 23. 1. 2020.

      Srdečne im blahoželáme a prajeme šťastnú cestu!

    • Beseda s Johnym - dec. 2019
     • Beseda s Johnym - dec. 2019

     • Do galérie Beseda s Johnym - dec. 2019 boli pridané fotografie.

      Dňa 9. decembra  2019 tretiaci našej školy besedovali s Jánom Peťkom alias Johnym, hercom, moderátorom a autorom kníh Démon Chlast I. a II., ktorý žiakom vyrozprával svoj životný príbeh spojený s alkoholovou závislosťou. Veľmi pútavým spôsobom poukázal na to, ako ľahko sa nám kvôli závislosti môže vymknúť život spod kontroly a aká ťažká je cesta späť. Johny v myšlienkach žiakov zanechal  silný odkaz. „Čas ukáže!“ Ako sám povedal...         

      Ďakujeme za inšpiratívnu besedu a veríme, že naša spolupráca bude pokračovať.

    • Oznam
     • Oznam

     • V rámci Týždňa kariéry, ktorý sa realizuje v dňoch 02. - 06. 12. 2019 sa na našej škole uskutočnila aktivita – Pracovný pohovor nanečisto.

      Žiaci piateho ročníka si dňa 28. 11. 2019 vybrali reálny inzerát z aktuálnej ponuky na portáli profesia. Pripravili si k nemu žiadosť o prijatie do pracovného pomeru, životopis a motivačný list. Po príprave sa dňa 06. 12. 2019 uskutoční simulovaný pracovný pohovor s personalistom firmy Brokeria, a. s., Levice.