• Charakteristika

    • Občianske združenie „Rodičia a priatelia OA v Šuranoch“ je združenie tých rodičov, ktorých deti navštevujú Obchodnú akadémiu v Šuranoch a ďalších osôb. Je samostatnou právnickou osobou, riadi sa stanovami schválenými MV SR zo dňa 14. 02. 2007.

      

     Hlavným poslaním OZ v škole je spolupracovať s vedením školy a jej pedagogickým zborom pri výchove a vzdelávaní žiakov, podporovať predovšetkým vzdelávacie programy a projekty v škole i mimo nej.

      

     Orgánmi združenia sú:

     • zhromaždenie delegátov – najvyšší orgán združenia
     • správna rada
     • dozorná rada
     • predseda

      

     Zhromaždenie delegátov tvoria zástupcovia rodičov jednotlivých tried a pedagogických zamestnancov. Správnu a dozornú radu volí zhromaždenie delegátov. Predsedu OZ volí správna rada.

      

      

     Zloženie orgánov OZ „Rodičia a priatelia OA v Šuranoch“ je nasledovné:

      

     Správna rada: 1. PaedDr. Jana Tóthová – predsedníčka OZ

                                2. Ing. Věra Sporná - podpredsedníčka a hospodárka OZ

                                3. Mgr. Zuzana Grosmanová - členka

                                4. Ing. Ildikó Virágová - členka

                                5. Ing. Martin Detvaj - člen

      

     Dozorná rada:   1.  Eva Chudivániová - predsedníčka

                                2.  Eva Liptáková - členka

                                3.  Ing. Zuzana Matkovicsová - členka

      

     OZ „Rodičia a priatelia OA v Šuranoch“ sa riadi schváleným plánom činnosti, jeho hospodárenie sa uskutočňuje podľa schváleného finančného plánu.

     Kontaktné údaje:

     Občianske združenie „Rodičia a priatelia OA v Šuranoch“
     Obchodné meno: Rodičia a priatelia OA v Šuranoch
     Sídlo: Nám. hrdinov 7, 942 01 Šurany
     Právna forma: občianske združenie
     IČO: 42051096
     č. účtu: SK57 0900 0000 0002 4242 1668
     Pri platbách do OZ je potrebné do správy/poznámky pre adresáta uviesť meno, priezvisko a triedu žiaka.