• Literárna súťaž Esej Jána Johanidesa

     • Žiačky Petra Virágová a Sonja Boškovičová zo 4. A triedy sa zapojili do literárnej súťaže Esej Jána Johanidesa. Víťazná esej bude publikovaná v časopise Knižná revue.

     • Online škola manažérskych a IT zručností

     • V týždni od 15/03/2021 do 19/03/2021 sa Dominik Uhrík z III.A BOA zúčastnil online školy manažérskych a IT zručností, ktorú zorganizovala FAKULTA RIADENIA A INFORMATIKY ŽILINSKEJ UNIVERZITY. Počas celého týždňa sa aktívne zapájal do rôznorodých online tvorivých dielní, v rámci ktorých sa oboznámil so základmi práce úspešného manažéra, precvičil si manažérske rozhodovanie, tímovú prácu či obchodné rokovanie. Okrem iného si účastníci online školy mali možnosť zlepšiť svoje prezentačné i počítačové zručnosti, naučiť sa vytvárať myšlienkové mapy a vyskúšať si základy digitálneho marketingu.

     • JA SLOVENSKO - „Od študentskej po reálnu firmu“.

     • Žiačky III.A BOA Petra Brndiarová Adriana Glajšeková sa dňa 02.02.2021 zúčastnili webináru s názvom „Od študentskej po reálnu firmu“. Webinár bol organizovaný pod záštitou JA SLOVENSKO.  Nosnou témou webináru bolo ako sa dostať od študentskej firmy na strednej škole k reálnemu podnikaniu, budovanie značky, kreativita a dosahovanie cieľov.  Hostia webináru  Jakub Čupka, creative director z GALTON Brands a Filip Krupa, študent softvérového inžinierstva zameraného na rozšírenú a virtuálnu realitu porozprávali účastníkom o svojich skúsenostiach v podnikaní. 

     • Mladí prekladatelia

     • Dňa 15.03.2021 sa vybraní žiaci našej školy zúčastnili  webináru pod názvom  „Mladí prekladatelia“. Webinár organizovalo Generálne riaditeľstvo pre preklad, zastúpenie Európskej komisie v Slovenskej republike. Jeho súčasťou bolo i vyhodnotenie slovenského kola prekladateľskej súťaži Juvenes Translatores, ktoré sa uskutočnilo v novembri 2020. Medzi ocenenými prácami, boli aj preklady našich žiakov  Sabíny Székelyovej, Dominika Uhríka z  III.A BOA a Miroslava Makoviczkeho zo IV.A BOA. Srdečne gratulujeme a prajeme ešte veľa prekladateľských úspechov.

     • Olympiáda zo SJL

     • Dňa 12. 2. 2021 sa Mária Molnárová z 2. A triedy a Miroslav Makoviczki zo 4. A triedy zúčastnili Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry.Miroslav Makoviczki sa stal úspešným riešiteľom v kategórii A OSJL.

     • Vedieť sa správne rozhodnúť

     • Žiaci II. B triedy sa v rámci predmetu Etika v podnikaní zapojili do korešpondenčnej súťaže Vedieť sa správne rozhodnúť organizovanou JA Slovensko, n. o.. V súťažných prácach sa zamerali na sociálne podnikanie. Vo svojich podnikateľských nápadoch riešili otázku sociálneho podnikania so zameraním sa na nimi navrhnutú cieľovú skupinu.

     • Ekonomická olympiáda

     • 19. a 22. marca 2021 sa v krajských kolách Ekonomickej olympiády stretli najlepší mladí
      ekonómovia slovenských stredných škôl. Našu školu reprezentovali žiaci Peter Cviklovič
      a Miroslav Makoviczki zo IV. A  a Dominik Uhrík z III.A triedy. Organizátorom 4. ročníka
      Ekonomickej olympiády je INESS – Inštitút ekonomických a spoločenských analýz.

     • Webinár

     • Dňa 29. 01. 2021 prebehol webinár o sociálnom podnikaní v rámci projektu SocialInnovationrelay 2021, ktoré uskutočnilo JA Slovensko a zúčastnili sa ho žiačky Miriam Chudivániová a Valentína Oršová z II. B.

     • Krajské kolo SIP

     • Dňa 10. 02. 2021 sa uskutočnilo  online krajské kolo súťaže žiakov stredných škôl v Spracovaní informácií na počítači 2021, ktorého sa zúčastnila Liliana Hajnalová z V. A a v súťažnej disciplíne „Úprava textu na počítači“ sa umiestnila na 2. mieste.

     • Oznámenie

     • V súlade s Regionálnym Covid Automatom, na základe odporúčania riaditeľov  regionálnych  úradov  verejného zdravotníctva príslušných okresov v Nitrianskom samosprávnom  kraji, v súlade s Rozhodnutím  MŠVVaŠ SR č: 2021/10079:1-A1810 zo dňa 05. 02. 2021 sa vyučovanie žiakov IV. B a V. A bude uskutočňovať prezenčnou formou  od  22. 3. 2021.

     • Oznam - obnovenie školského vyučovania od 8.3.2021

     • Na základe listu vedúceho odboru školstva RNDr. Vladimíra Gubiša zo dňa 4. 3. 2021 k obnoveniu školského vyučovania od 8. 3. 2021 budú stredné školy v okrese Nové Zámky pokračovať dištančnou formou. Uvedené rozhodnutie vyplýva z odporúčania riaditeľa Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Nových Zámkoch a týka sa končiacich ročníkov stredných škôl.

      ​​​​​​​Obnovenie školského vyučovania od 8.3.2021.

     • Oznam

     • Rozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR z 26. 1. 2021 k prijímacím skúškam

      Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 a § 161k zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhoduje takto:

      1. Termín na zverejnenie podmienok prijatia na štúdium v strednej škole na štúdium v odboroch vzdelávania stredných škôl, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania a v ostatných odboroch vzdelávania stredných škôl, je do 26. februára 2021.

      2. Termín na doručenie prihlášky na vzdelávanie v strednej škole (ďalej len „prihláška“) zákonným zástupcom žiaka alebo plnoletým žiakom riaditeľovi základnej školy je pre všetky odbory vzdelávania do 8. apríla 2021.

      3. K prihláške sa vyžaduje potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti žiaka, len ak ide o študijný odbor alebo o učebný odbor uvedený v prílohe č. 1. Vzor potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti žiaka je uvedený v prílohe č. 2.

      4. Termín na odoslanie prihlášok riaditeľom základnej školy na strednú školu je pre všetky odbory vzdelávania do 16. apríla 2021.

      5. Ak sa na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu neuskutoční niektorá časť prijímacieho konania na školský rok 2021/2022, príslušné kritérium sa nebude hodnotiť žiakom, ktorí príslušnú časť prijímacieho konania neabsolvujú.

      6. Termín na rozhodnutie riaditeľa strednej školy o prijatí alebo o neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania a zverejnenie zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania na webovom sídle strednej školy alebo na výveske školy je do 20. mája 2021.

      7. Termín na doručenie rozhodnutia riaditeľa strednej školy o prijatí alebo o neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania zákonnému zástupcovi žiaka alebo plnoletému žiakovi cez informačný systém základnej školy napr. EduPage, odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu, poštou alebo do elektronickej schránky je do 20. mája 2021.

      8. Termín na doručenie potvrdenia o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenia o nenastúpení žiaka na štúdium strednej škole je do 25. mája 2021; potvrdenie sa doručuje cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom emailu, poštou na adresu strednej školy alebo do elektronickej schránky strednej školy. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole. Vzor potvrdenia o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenia o nenastúpení žiaka na štúdium je uvedený v prílohe č. 3. Odôvodnenie: Toto rozhodnutie reaguje na vývoj epidemiologickej situácie v priebehu školského roka 2020/2021.Termíny rozhodujúce pre organizáciu školského roka 2020/2021 sa určujú v nadväznosti na epidemiologickú situáciu v súvislosti s ochorením Covid -19

      priloha_c.1.pdf

      priloha_c.2.pdf

      priloha_c.3.pdf​​​​​​​


     • AKTUÁLNE INFORMÁCIE MINISTERSTVA ŠKOLSTVA

     • PRIJÍMACIE SKÚŠKY

      Klasické prijímacie skúšky sa budú konať v prvom termíne 3. mája (podľa potreby aj 4. mája) a v druhom termíne 10. mája (podľa potreby aj 11. mája) 2021. Talentové prijímacie skúšky sa budú v prvom termíne konať 5. mája 2021 (podľa potreby aj 6. a 7. mája) a v druhom termíne 12. mája (prípadne aj 13. a 14. mája) 2021.

     • MIMORIADNY OZNAM

     • Obchodná akadémia, Nám. hrdinov 7, Šurany oznamuje, že od 12. októbra 2020 prechádza na dištančné vzdelávanie až do odvolania na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. 

                                                                                                                              Ing. Eva Matejíčková

                                                                                                                                  riaditeľka školy

    • Európsky deň jazykov-sept. 2020
     • Európsky deň jazykov-sept. 2020

     • Do galérie Európsky deň jazykov-sept. 2020 boli pridané fotografie.

      Posledný septembrový týždeň sa na našej škole už tradične uskutočnil Európsky deň jazykov v súčasnej pandemickej situácii trochu netradične, v rámci tried. Tento rok sme Európsky deň jazykov zamerali na obľúbené cestovateľské a dovolenkové destinácie v rámci Európy -  Španielsko, Taliansko, Francúzsko, Rusko, Poľsko, Holandsko, Grécko, Chorvátsko, Nórsko. Po vylosovaní krajiny žiaci každej triedy pripravili nástenku, ktorá okrem reprezentatívnych fotografií obsahuje aj základné frázy jazyka danej krajiny. Každá trieda vytvorila súťažné video  s používaním jazyka vybranej krajiny.  Videá budú zverejnené v blízkej dobe. O výhercovi rozhodne celoškolské hlasovanie, ktorého sa zúčastnia všetci žiaci školy. O podrobnostiach budete informovaní neskôr.