• Oznam

     • Milí žiaci,

      tešíme sa, že sa spolu opäť 2.9.2020 o 8.30 hod. stretneme v škole!

      Všetci si uvedomujeme aktuálnu situáciu a vieme, že  pandémia ochorenia COVID-19 stále pretrváva, preto budeme dodržiavať pokyny a nariadenia s cieľom chrániť seba a svoje okolie.

      Pravidlá, ktoré budeme dodržiavať:

      • vstupujeme do budovy len s ochranným rúškom tak, aby boli prekryté horné dýchacie cesty,
      • dodržiavame  princíp R-O-R (nosenie rúška - dodržiavanie odstupov -  umývanie rúk/dezinfekcia),
      • každý deň nosíme 2 ochranné rúška (jedno je náhradné) a papierové vreckovky,
      • pri vstupe do budovy použijeme dávkovače na dezinfekciu rúk a dezinfikujeme si ruky,
      • žiak predkladá pri prvom nástupe do školy vyhlásenie a zdravotný dotazník.

                  Vyhlásenie

                  Zdravotný dotazník

      • po každom prerušení dochádzky žiaka do strednej školy v trvaní viac ako tri dni predkladá písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie,
      • v prípade, že má zákonný zástupca u svojho dieťaťa / plnoletý žiak podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje triedneho učiteľa a riaditeľku školy.

      Harmonogram dní:

      2.9.2020

      • príchod žiakov do školy v čase od 7.15 hod. – 8.30 hod. podľa uvedených pokynov
      • žiak v deň príchodu do školy je povinný odovzdať vyhlásenie a zdravotný dotazník –
      • 8.30 hod. slávnostné otvorenie šk. roka 2020/2021 v jednotlivých triedach

       

      3.9.2020

       žiaci 1. ročníka:

      1. - 5. hodina –  hodina s triednym učiteľom, žiaci budú dostávať učebnice, oboznámia sa so šk. poriadkom a dozvedia sa všetky potrebné informácie o škole a vzdelávaní v rámci svojho vzdelávacieho programu

       

       žiaci 2. –  5. ročníka:

      1. - 3. – hodina s triednym učiteľom

      4. - 5.  – hodina podľa aktuálneho rozvrhu, žiaci IV.B a V.A dostanú informácie a usmernenia k súvislej odbornej praxi

      Prajeme Vám ešte príjemné dni prázdnin a tešíme sa na stretnutie 2.septembra 2020!

       

      Vedenie školy a pedagogický zbor Obchodnej akadémie Šurany