• Netradičné online hodiny ANJ

     • V mesiacoch november a december 2020 sa žiaci  I.A, II.A a III.A BOA zúčastnili  netradičných online vyučovacích  hodín anglického jazyka. Ich realizácia bola možná vďaka spolupráci s nakladateľstvom Pearson a spoločnosťou BBC.

      Obidve vyučovacie hodiny viedli dvaja skúsení britskí  lektori Dan Shepherd a Michael Brand. Prvá hodina  bola zameraná na  diskusiu o finančných nákladoch súvisiacich zo  získaním vyššieho vzdelania. Témou druhej vyučovacej hodiny boli inšpiratívne príbehy mladých začínajúcich podnikateľov. Žiaci si mali možnosť rozšíriť slovnú zásobu, precvičiť počúvanie s porozumením, vyjadrovanie názorov a dávanie návrhov pri riešení problémovej situácie. Okrem jazykových kompetencií si žiaci vyskúšali aj používanie moderných online komunikačných nástrojov.

      Hodiny boli príjemným spestrením online vyučovania a do budúcnosti je naplánované ďalšie online stretnutie v mesiaci máj 2021 s tematikou životného prostredia.

     • Literárna súťaž Esej Jána Johanidesa

     • Žiačky Petra Virágová a Sonja Boškovičová zo 4. A triedy sa zapojili do literárnej súťaže Esej Jána Johanidesa. Víťazná esej bude publikovaná v časopise Knižná revue.

     • Online škola manažérskych a IT zručností

     • V týždni od 15/03/2021 do 19/03/2021 sa Dominik Uhrík z III.A BOA zúčastnil online školy manažérskych a IT zručností, ktorú zorganizovala FAKULTA RIADENIA A INFORMATIKY ŽILINSKEJ UNIVERZITY. Počas celého týždňa sa aktívne zapájal do rôznorodých online tvorivých dielní, v rámci ktorých sa oboznámil so základmi práce úspešného manažéra, precvičil si manažérske rozhodovanie, tímovú prácu či obchodné rokovanie. Okrem iného si účastníci online školy mali možnosť zlepšiť svoje prezentačné i počítačové zručnosti, naučiť sa vytvárať myšlienkové mapy a vyskúšať si základy digitálneho marketingu.

     • JA SLOVENSKO - „Od študentskej po reálnu firmu“.

     • Žiačky III.A BOA Petra Brndiarová Adriana Glajšeková sa dňa 02.02.2021 zúčastnili webináru s názvom „Od študentskej po reálnu firmu“. Webinár bol organizovaný pod záštitou JA SLOVENSKO.  Nosnou témou webináru bolo ako sa dostať od študentskej firmy na strednej škole k reálnemu podnikaniu, budovanie značky, kreativita a dosahovanie cieľov.  Hostia webináru  Jakub Čupka, creative director z GALTON Brands a Filip Krupa, študent softvérového inžinierstva zameraného na rozšírenú a virtuálnu realitu porozprávali účastníkom o svojich skúsenostiach v podnikaní. 

     • Mladí prekladatelia

     • Dňa 15.03.2021 sa vybraní žiaci našej školy zúčastnili  webináru pod názvom  „Mladí prekladatelia“. Webinár organizovalo Generálne riaditeľstvo pre preklad, zastúpenie Európskej komisie v Slovenskej republike. Jeho súčasťou bolo i vyhodnotenie slovenského kola prekladateľskej súťaži Juvenes Translatores, ktoré sa uskutočnilo v novembri 2020. Medzi ocenenými prácami, boli aj preklady našich žiakov  Sabíny Székelyovej, Dominika Uhríka z  III.A BOA a Miroslava Makoviczkeho zo IV.A BOA. Srdečne gratulujeme a prajeme ešte veľa prekladateľských úspechov.

     • Olympiáda zo SJL

     • Dňa 12. 2. 2021 sa Mária Molnárová z 2. A triedy a Miroslav Makoviczki zo 4. A triedy zúčastnili Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry.Miroslav Makoviczki sa stal úspešným riešiteľom v kategórii A OSJL.

     • Vedieť sa správne rozhodnúť

     • Žiaci II. B triedy sa v rámci predmetu Etika v podnikaní zapojili do korešpondenčnej súťaže Vedieť sa správne rozhodnúť organizovanou JA Slovensko, n. o.. V súťažných prácach sa zamerali na sociálne podnikanie. Vo svojich podnikateľských nápadoch riešili otázku sociálneho podnikania so zameraním sa na nimi navrhnutú cieľovú skupinu.

     • Ekonomická olympiáda

     • 19. a 22. marca 2021 sa v krajských kolách Ekonomickej olympiády stretli najlepší mladí
      ekonómovia slovenských stredných škôl. Našu školu reprezentovali žiaci Peter Cviklovič
      a Miroslav Makoviczki zo IV. A  a Dominik Uhrík z III.A triedy. Organizátorom 4. ročníka
      Ekonomickej olympiády je INESS – Inštitút ekonomických a spoločenských analýz.

     • Webinár

     • Dňa 29. 01. 2021 prebehol webinár o sociálnom podnikaní v rámci projektu SocialInnovationrelay 2021, ktoré uskutočnilo JA Slovensko a zúčastnili sa ho žiačky Miriam Chudivániová a Valentína Oršová z II. B.

     • Krajské kolo SIP

     • Dňa 10. 02. 2021 sa uskutočnilo  online krajské kolo súťaže žiakov stredných škôl v Spracovaní informácií na počítači 2021, ktorého sa zúčastnila Liliana Hajnalová z V. A a v súťažnej disciplíne „Úprava textu na počítači“ sa umiestnila na 2. mieste.

     • Oznámenie

     • V súlade s Regionálnym Covid Automatom, na základe odporúčania riaditeľov  regionálnych  úradov  verejného zdravotníctva príslušných okresov v Nitrianskom samosprávnom  kraji, v súlade s Rozhodnutím  MŠVVaŠ SR č: 2021/10079:1-A1810 zo dňa 05. 02. 2021 sa vyučovanie žiakov IV. B a V. A bude uskutočňovať prezenčnou formou  od  22. 3. 2021.

     • Oznam - obnovenie školského vyučovania od 8.3.2021

     • Na základe listu vedúceho odboru školstva RNDr. Vladimíra Gubiša zo dňa 4. 3. 2021 k obnoveniu školského vyučovania od 8. 3. 2021 budú stredné školy v okrese Nové Zámky pokračovať dištančnou formou. Uvedené rozhodnutie vyplýva z odporúčania riaditeľa Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Nových Zámkoch a týka sa končiacich ročníkov stredných škôl.

      ​​​​​​​Obnovenie školského vyučovania od 8.3.2021.