• Informácie

    • MATURITA 2023 – základné informácie

     Organizáciu maturitných skúšok v školskom roku 2022/2023 upravuje zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhláška č. 224/2022 Z.z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov.

     Realizáciu EČ MS a PFIČ MS zabezpečuje oddelenie hodnotenia a monitorovania vzdelávania NIVaM.

      Organizácia maturitných skúšok v školskom roku 2022/2023:

     • žiaci sa prihlasujú na maturitné skúšky do 30. septembra 2022,
     • v skupine predmetov cudzí jazyk si žiak zvolí úroveň - úroveň má členenie podľa  jazykovej náročnosti Spoločného európskeho referenčného rámca:

     - úroveň B1. t.j. stredne pokročilý, I. stupeň (nižšia úroveň),

     - úroveň B2, t.j. stredne pokročilý, II. stupeň (vyššia úroveň),

     úroveň C1, t.j. pokročilý, I. stupeň  (najvyššia úroveň)

     • zadania a témy ústnej formy internej časti sa nezverejňujú,
     • žiak môže konať maturitnú skúšku iba z vyučovacích predmetov (okrem výchovných vyučovacích predmetov), ktoré sú uvedené v učebnom pláne školy a v ktorých sa vzdelával,
     • žiaci SOŠ povinne maturujú zo 4 predmetov (vyhláška č. 318/2008 Z.z., § 7): slovenský jazyk a literatúra, povinný predmet zo skupiny predmetov cudzí jazyk (anglický jazyk alebo nemecký jazyk), teoretická časť odbornej zložky, praktická časť odbornej zložky,
     • okrem toho môže žiak dobrovoľne konať MS z najviac dvoch ďalších dobrovoľných predmetov (napr. iný cudzí jazyk, matematika,...), ktoré sú  súčasťou vzdelávacieho programu školy, v ktorých sa vzdelával. Z dobrovoľného predmetu môže vykonať aj len jej časť (len externú alebo len internú časť - písomnú aj ústnu formu),
     • externú časť a písomnú formu internej časti maturitnej skúšky z predmetu cudzí jazyk môže žiak vykonať iba z jedného cudzieho jazyka, ktorý si žiak určí pri prihlasovaní na maturitnú skúšku, pričom si vyberie na ktorej úrovni ju chce vykonať (B1 alebo B2, platí iba pre žiakov SOŠ),
     • z druhého cudzieho jazyka, ak si ho žiak zvolí ako dobrovoľný predmet môže žiak vykonať iba ústnu formu internej časti na úrovni B1 alebo B2,
     • uznanie jazykového certifikátu ako náhradu MS z cudzieho jazyka od 01.09.2014 nie je možné,
     • žiak môže vykonať MS do troch rokov odo dňa, keď úspešne skončil posledný ročník strednej školy

      

     Žiaci 4. a 5. ročníka odovzdajú prihlášky na MS 2023 svojej triednej učiteľke do 30.09.2022.

      

      

     Spôsob a forma konania MS

     Skladba predmetov maturitnej skúšky stredných odborných školách:

     1. slovenský jazyk a literatúra
     2. povinný predmet zo skupiny predmetov cudzí jazyk (t.j. anglický jazyk alebo nemecký jazyk)
     3. teoretická časť odbornej zložky
     4. praktická časť odbornej zložky (tzv. praktické maturity).

     Maturitná skúška je rozdelená na:

     1. externú časť a
     2. internú časť

     Interná časť MS má dve formy – písomnú formu (prebieha zároveň s externou časťou v marci 2023) a ústnou formou (tzv. ústne maturity v máji 2023).

     Predmet

     Úroveň

     Externá časť

     Interná časť a jej formy

     Písomná forma

     Ústna forma

     príprava

     odpoveď

     Slovenský jazyk a literatúra

     -

     100 min

     150 min

     20 min

     20 min

     Anglický jazyk

     B1

     100 min

     60 min

     20 min

     20 min

     Anglický jazyk

     B2

     120 min

     60 min

     20 min

     20 min

     Anglický jazyk

     C1

     150 min

     90 min

     20 min

     20 min

     Teoretická časť odbornej zložky

     -

     -

     -

     30 min

     30 min

     Praktická časť odbornej zložky

      -

      -

     6317 M obchodná akadémia - 5 hod.

     6317 M 74obchodná akadémia – bilingválne štúdium - 5 hod.

      

     Hodnotenie a klasifikácia MS

     Vyhláška č. 318/2008 Z,z. v znení neskorších predpisov, § 15, ods. 7:

     Žiak úspešne vykoná maturitnú skúšku z predmetu, ktorý má externú časť maturitnej skúšky a písomnú formu internej časti maturitnej skúšky, ak jeho hodnotenie z ústnej formy internej časti maturitnej skúšky 

     a) nie je horšie ako stupeň prospechu 3 - dobrý a v písomnej forme internej časti maturitnej skúšky získa viac ako 25% z celkového počtu bodov alebo v externej časti získa viac ako 33% z celkového počtu bodov, alebo

     b) je stupeň prospechu 4 - dostatočný a v písomnej forme internej časti maturitnej skúšky získa viac ako 25% z celkového počtu bodov a súčasne v externej časti získa viac ako 33%  
     z celkového počtu bodov.

      

     To znamená – žiak úspešne zmaturuje z vyučovacieho jazyka a cudzieho jazyka, ak

     • z ústnej formy internej časti získa známku 1, 2 alebo 3 a zároveň z externej časti MS získa viac ako 33 % z celkového počtu bodov alebo z písomnej formy internej časti MS získa viac ako 25 % z celkového počtu bodov, alebo
     • z ústnej formy internej časti získa známku 4 a zároveň z externej časti MS získa viac ako 33 % z celkového počtu bodov a zároveň z písomnej formy internej časti MS získa viac ako 25 % z celkového počtu bodov.

      

     Termíny maturitnej skúšky:

     • Externá časť a písomná forma internej časti (EČ a PFIČ) zo slovenského jazyka a literatúry: 14. marca 2023 (utorok)
     • Externá časť a písomná forma internej časti (EČ a PFIČ) z anglického jazyka
      15. marca  2023 (streda)
     • Praktická časť odbornej zložky :  apríl 2023
     • Ústna forma internej časti MS: máj 2023

      Externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky 2023 

     Termín konania externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky (EČ a PFIČ MS) zo slovenského jazyka a literatúry (SJL) je v riadnom skúšobnom období dňa 
     14. 03. 2023 (utorok).

     Termín konania EČ a PFIČ MS z anglického jazyka (AJ) je v riadnom skúšobnom období dňa 15. 03. 2023 (streda).

     Termín konania EČ maturitnej skúšky z matematiky je v riadnom skúšobnom období dňa 16. 03. 2023 (štvrtok).

     Podľa Vyhlášky MŠ SR č. 318/2008 Z.z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov platí:

     EČ a PFIČ MS sa hodnotí percentami, hodnotenie vyjadrené percentami sa zaokrúhľuje na desatiny.

     Žiak môže konať ústnu formu internej časti MS v riadnom termíne bez ohľadu na výsledok EČ a PFIČ MS pokiaľ úspešne ukončí 4. ročník (t.j. na konci 2. polroka je žiak klasifikovaný a súčasne nemá stupeň prospechu „nedostatočný“ ani v jednom vyučovacom predmete).

     Žiak úspešne vykoná maturitnú skúšku z predmetu, ktorý má externú časť maturitnej skúšky a písomnú formu internej časti maturitnej skúšky, ak jeho hodnotenie z ústnej formy internej časti maturitnej skúšky:

     a) nie je horšie ako stupeň prospechu 3 - dobrý a v písomnej forme internej časti maturitnej skúšky získa viac ako 25% z celkového počtu bodov alebo v externej časti získa viac ako 33% z celkového počtu bodov, alebo

     b) je stupeň prospechu 4 - dostatočný a v písomnej forme internej časti maturitnej skúšky získa viac ako 25% z celkového počtu bodov a súčasne v externej časti získa viac ako 33%  z celkového počtu bodov.

     Ak sa žiak v priebehu MS správa nedovoleným spôsobom (opisovanie, vyrušovanie, používanie nepovolených pomôcok,...), predseda predmetovej maturitnej komisie jeho skúšku preruší. V tom prípade musí žiak opustiť učebňu a skúška je neplatná. Žiak potom opakuje skúšku, jej časť alebo formu v riadnom termíne nasledujúceho školského roka. Napr. ak bola žiakovi prerušená EČ MS (test) z AJ, žiak už ďalej maturitnú skúšku nekoná, t.j. nezúčastní sa už PFIČ (sloh) z AJ, nezúčastní sa praktickej zložky MS a ani ústnej formy internej časti v riadnom termíne zo žiadneho predmetu. V maturitnej skúške pokračuje až v riadnom termíne nasledujúcom šk. roku 2022/2023.

     Žiak, ktorý sa pre vážne, najmä zdravotné dôvody, nezúčastní na maturitnej skúške, je povinný sa ospravedlniť riaditeľke školy do troch dní od termínu konania skúšky a žiak súčasne predloží žiadosť o konanie EČ a PFIČ MS v náhradnom termíne. Náhradný termín sa koná na vybranej SŠ  v apríli 2023.

     Výsledkové listiny žiakov z EČ MS budú do škôl doručené najneskôr 10 dní pred začiatkom ÚFIČ MS.

      

      Pokyny k EČ a PFIČ MS zo slovenského jazyka a literatúry

     Podľa Vyhlášky MŠ SR č. 318/2008 Z.z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov sú nasledovné pokyny k EČ a PFIČ MS zo SJL:

     „EČ MS zo SJL tvorí centrálne vypracovaná, vo všetkých školách v rovnakom čase zadaná, pod externým dozorom konaná a externe vyhodnotená písomná skúška – test. PFIČ MS zo SJL sú centrálne pripravené súbory štyroch tém alebo východiskové texty a určené žánrové formy. Žiak si vyberie a vypracuje iba jednu tému.“

     Trvanie testov EČ: 100 minút. Test obsahuje 40 úloh s výberom odpovede (odpoveďový  hárok „krížik“) a 24 úloh s krátkou odpoveďou (odpoveďový hárok „pero“).

     Počet testových položiek 64, z toho 40 úloh s výberom odpovede a 24 úloh s krátkou odpoveďou. Každá položka má hodnotu jedného bodu (za správnu odpoveď je pridelený 1 bod, za nesprávnu 0 bodov), spolu sa dá získať 64 bodov.

     Obsahová štruktúra testov EČ MS

     Test obsahuje 8 ukážok – 5 umeleckých textov (zastúpené by mali byť všetky literárne druhy), 2 publicistické texty (alebo 1 publicistický a 1 administratívny text) a 1 náučný text, z týchto textov jeden je nesúvislý (napr. tabuľka, výsledky ankety, štatistické podklady, grafy, programy kultúrnych podujatí, športové výsledky, namerané hodnoty v rámci výskumu a pod.). Pri každej ukážke bude 5 úloh s výberom odpovede a 3 úlohy s krátkou odpoveďou. Všetky úlohy budú vychádzať z ukážok, resp. sa na ne budú viazať.

     Trvanie PFIČ: 150 minút, požadovaný rozsah práce je 1,5 až 3 strany A4 .

     Výber 1 spomedzi štyroch tém/žánrov zadaných na základe cieľových požiadaviek na vedomosti a zručnosti absolventa strednej školy.

      Žánre v SJL: úvaha, rozprávanie, umelecký opis, charakteristika osoby, beletrizovaný životopis, výklad, diskusný príspevok, slávnostný prejav.

     Pokyny k EČ a PFIČ MS z anglického jazyka

     Podľa Vyhlášky MŠ SR č. 318/2008 Z.z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov sú nasledovné pokyny k EČ a PFIČ MS z cudzieho jazyka:

     „EČ MS z cudzieho jazyka pozostáva z centrálne vypracovanej, vo všetkých školách v rovnakom čase zadanej, pod externým dozorom konanej a externe vyhodnotenej písomnej skúšky – testu. PFIČ MS je vypracovanie centrálne zadanej témy v určenej žánrovej forme.“

     Anglický jazyk AJB1 / AJB2

     Trvanie testov EČ: 100 minút pri úrovni B1

     Test EČ MS úrovne B1 bude obsahovať 8 textov: 
     · 3 nahrávky v časti Počúvanie s porozumením (20 položiek – 30 minút),
     · 2 texty v časti Gramatika a lexika, resp. používanie jazyka (20 položiek – 25 minút),
     · 3 texty v časti Čítanie s porozumením (20 položiek – 45 minút).

      Trvanie testov EČ: 120 minút pri úrovni B2

     Test EČ MS úrovne B2 bude obsahovať 9 textov:
     · 3 nahrávky v časti Počúvanie s porozumením (20 položiek – 30 minút),
     · 3 texty v časti Gramatika a lexika, resp. používanie jazyka (40 položiek – 45 minút),
     · 3 texty v časti Čítanie s porozumením (20 položiek – 45 minút)

     Formát úloh EČ: úlohy s výberom odpovede („krížik“) a úlohy s krátkou odpoveďou („pero“).

     Trvanie PFIČ: 60 minút pre úroveň B1/ B2

     Formát úloh PFIČ:

     1 úloha s dlhou odpoveďou, požadovaný rozsah práce je 160 – 180 slov pre úroveň B1.  

     1 úloha s dlhou odpoveďou, požadovaný rozsah práce je 200 – 220 slov (minimálny počet slov: 120) pre úroveň B2.

     Anglický jazyk AJC1

     Trvanie testov EČ: 150 minút pri úrovni C1

     Test EČ MS úrovne C1 bude obsahovať 9 textov:
     · 3 nahrávky v časti Počúvanie s porozumením (30 položiek – 40 minút),
     · 2 texty v časti Používanie jazyka/Gramatika a lexika (30 položiek – 40 minút),
     · 4 texty v časti Čítanie s porozumením (30 položiek – 70 minút).

     Trvanie PFIČ: 90 minút pre úroveň C1

     Jedna úloha, tematicky vychádzajúca z cieľových požiadaviek daného druhého vyučovacieho jazyka úrovne C1. Rozsah 260 – 320 slov (minimálny počet slov: 180).

     Testová úloha: Riadené písanie na základe slovného alebo vizuálneho podnetu.
     Úloha má obyčajne štruktúrované zadanie (3 – 5 bodov), alebo je formulovaná formou výrokov, myšlienok.
     Typy textov: motivačný list, životopis, odporúčanie, žiadosť, sťažnosť, reklamácia, poznámky z prednášok, správa, blog, esej, opis a imaginatívny text, príbeh, recenzia, referát, diskusný príspevok, článok, resp. príspevok do časopisu.

     Všetky pokyny pre maturantov sú priebežne zverejňované na centrálnej nástenke - horná chodba.

      

      

     Prajeme úspešnú MATURITU 2023!