• Info

    • Informácie pre žiakov 8. a 9. ročníka ZŠ

      

     Informácie o škole na stiahnutie  (.pdf) prezentacia_oa_1819.pdf

      

     Ponúkame možnosti štúdia v 2 študijných odboroch:

      

     6317 M 74 obchodná akadémia – bilingválne štúdium

     5 - ročné štúdium v anglickom jazyku pre žiakov 8. a 9. ročníka základnej školy

     KRITÉRIÁ PRIJATIA :

     ŠTUDIJNÝ ODBOR: 6317 M 74 OBCHODNÁ AKADÉMIA - BILINGVÁLNE ŠTÚDIUM 

     UČEBNÝ PLÁN na stiahnutie 

     TEMATICKÉ OKRUHY na talentové skúšky  na stiahnutie 

     absolvent získa:

     -       úplné stredné odborné vzdelanie

     -       úspešné uplatnenie v praxi v rámci EÚ

     -       prepojenie medzi odborným vzdelávaním a vyučovaním anglického jazyka (20 hodín týždenne) a predmety všeobecno-vzdelávacie  zamerania v 1. ročníku

     -       odborná profilácia začína v 2. ročníku (účtovníctvo, ekonomika, administratíva a korešpondencia, aplikovaná informatika ...)

     -       minimálne 3 odborné predmety sa vyučujú v anglickom jazyku

     -       možnosť vykonať štátnu odbornú jazykovú skúšku

     -       možnosť pokračovať v štúdiu na vysokých školách v zahraničí

      

     6317 M  obchodná akadémia

     4 – ročné štúdium pre žiakov 9. ročníka základnej školy

     KRITÉRIÁ PRIJATIA:

     ŠTUDIJNÝ ODBOR: 6317 M OBCHODNÁ AKADÉMIA 

     UČEBNÝ PLÁN na stiahnutie 

     TEMATICKÉ OKRUHY na prijímacie skúšky  na stiahnutie 

      absolvent získa:

     -       úplné stredné odborné vzdelanie

     -       uplatnenie na domácom trhu v zamestnaní ako:

     ekonóm

     mzdový účtovník

     účtovník

     obchodný zástupca

     referent v štátnej správe a samospráve

     bankový a poisťovací zamestnanec

     administratívny zamestnanec

     -       predpoklad rozvíjania vlastných podnikateľských aktivít

     -       možnosť pokračovať v štúdiu na vysokej škole

      

      

     Adresa školy:  Obchodná akadémia

                               Nám. hrdinov 7

                               942 01  Šurany

     tel. číslo:    035/6500859

     www.oasurany.sk

     sekretariat@oasurany.sk